Általános Szerződési Feltételek

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.komaromikolos.hu oldalt üzemeltető szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa rendezett tréningekre (továbbiakban: szolgáltatás), az oldalon megrendelhető DVD-kre (továbbiakban: termék).
A szerződés a Szolgáltató és a honlapon szolgáltatást/terméket megrendelő (továbbiakban: Ügyfél) között a 'Megrendelem' gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. Ügyfél a 'Megrendelem' gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.
Kérem figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a kínált szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

Szolgáltatási jogviszony

1. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a megrendelt termékkel/szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat.
2. A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
- felek közös megegyezésével;
- felmondással;
- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
- automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel).
3. A szolgáltatás megkezdése előtti 10. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
4. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt termék/szolgáltatás ellenértékét nem fizeti meg a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult a termékre/szolgáltatásra.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett termék a honlapon szereplő leírásnak megfelel, az általa nyújtott szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
2. A Szolgáltató köteles az általa nyújtott termék- vagy szolgáltatási formációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
3. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett szolgáltatások törlésének lehetőségét is. A szolgáltatás esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
4. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
5. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a termékek/szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.komaromikolos.hu) tájékoztatást nyújtani.
6. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, termék árakat maga határozza meg. Kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó, erről a visszaigazolásban is meggyőződhet.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

1. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére, vagy a meghirdetett termék megvásárlására. Az Ügyfél jogosult a szolgáltatás során vagy a termékből megszerzett információk, tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
2. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson tényleges részvételre nem kötelezhető!
3. Az Ügyfél köteles az általa a megrendeléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.
4. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a szolgáltatás igénybe vételekor köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy ha vannak más résztvevők, azokat nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű, vagy zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

A szolgáltatás helye és ideje

1 A szolgáltatás helyét és idejét a Szolgáltató a honlapon feltünteti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás időpontjának, helyszínének áthelyezésére.
Amennyiben akár a helyszínnel, akár az időponttal kapcsolatban változás következik be, szolgáltató köteles az Ügyfelet haladéktalanul, írásban értesíteni. Ügyfél nem köteles elfogadni az új helyszínt vagy időpontot, Ügyfél a már befizetett díjat visszakérheti vagy másik egyeztetett időpontban, helyszínen felhasználható!

A termékek/szolgáltatások díjai, fizetési módok

1. A szolgáltatás díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre átutalással vagy banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni.
A termékek ellenértékét a fent leírtak mellett utánvéttel is ki lehet egyenlíteni.
A szolgáltatás igénybevételének a feltétele a megrendelő űrlap kitöltése, valamint a termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése a díjbekérőn szereplő határidőig.
Termék vásárlásának feltétele a megrendelő űrlap kitöltése, valamint átutalás, banki befizetés választása esetén a termék ellenértékének kifizetése a díjbekérőn szereplő határidőig. Utánvétes termék vásárlás esetén a fizetés a kézhezvételkor esedékes.
A szolgáltatások és termékek aktuális árairól és feltételeiről Ügyfél az adott termék/szolgáltatás saját aloldalán tájékozódhat.
2. Annak leírása, hogy a termékek/szolgáltatások mit tartalmaznak, az adott termék/szolgáltatás saját aloldalán megtalálható.
3. A szolgáltatással/termékkel kapcsolatos számlaadási kötelezettségét szolgáltató elektronikus számlával teljesíti. A befizetés beérkezése után a rendszer a megadott email címre küldi a billingo.hu számlázási rendszeréből!

A megrendelt termék/szolgáltatás lemondása, szerzői jogok

Tréning lemondása

1. A szolgáltatás megkezdése előtt 10 nappal a szolgáltatás térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 8 napon belül.
A szolgáltatás megkezdése előtt 5 nappal a szolgáltatás 50% díj ellenében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra.
2. Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben lehetséges. Ügyfél erre a lemondó levélre 24 órán belül visszaigazolást kap, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 70 631 3017).

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Az Ügyfélnek jogában áll reklamálni, ha hibás a szállított termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását az üzemeltető felé. Szolgáltató elsősorban a termék kicserélését vállalja a jogszabályoknak megfelelően, ha jelzésével nem késlekedett. (Tájékoztatjuk: Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák (pl. a megrendelt termék fizikai rongálása, eláztatása, étellel, itallal leöntése, széthasítása, belevágás stb.) esetén a szavatossági igény velünk szemben nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

Szerzői jogok

1. A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok és a termék tartalma személyesen Komáromi Kolos szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett.
2. A tanfolyam, a DVD és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Komáromi Kolos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
3. A honlap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek, a DVD-k vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli Szolgáltató harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítja vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
4. A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

Adatkezelés, adatvédelem

Ld. Adatkezelési tájékoztató: www.komaromikolos.hu/adatkezeles

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan

Komáromi Kolos egyéni vállalkozó
2120 Dunakeszi, Eisemann Mihály u. 36. 1./5.
Adószám : 66139973-1-33
Banksz.sz: 11600006-00000000-31772835
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 631 3017
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Utolsó módosítás: 2016. 04. 13.